TERMES I CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS DE LA PLATAFORMA RURAL MEETING
 

Informació General
1.1. L'accés i ús de la plataforma informàtica RURAL MEETING (en endavant, la "Plataforma") és ofert per la companyia de nacionalitat espanyola RURAL MEETING TECHNOLOGIES, SL, domiciliada a, carrer Afores s / n (Mas Vinyoles) 08572 Sant Pere de Torelló - Barcelona; consta inscrita al Registre Mercantil de Barcelona i proveïda de NIF número B-66989633 (en endavant, "RM").

1.2. Per a qualsevol qüestió o dubte que estigui relacionada amb l'accés i ús de la Plataforma o dels presents Termes i Condicions d'Accés i Ús de la Plataforma (en endavant, els "Termes i Condicions") pot dirigir un correu electrònic amb la seva sol·licitud i dades de contacte a la següent adreça: info@ruralmeeting.com. A més, pot contactar amb nosaltres dirigint la seva sol·licitud i dades de contacte a RM, en concret, a la següent adreça postal: Barcelona (Espanya), Rambla del Prat 2, ppal, 1a, 08012 Barcelona.

1.3. Sense perjudici d'això, RM podrà transmetre notificacions a través de la pàgina d'inici de la Plataforma. Aquestes notificacions s'han de considerar com a vàlides i, per tant, com notificacions a l'Usuari. Tot això s'entén sense perjudici de les potencials comunicacions que puguin realitzar-se via correu electrònic a l'adreça de correu electrònic designada per cadascun dels Usuaris a aquests efectes.

2. Definicions

A l'efecte dels presents Termes i Condicions, s'estableixen les següents definicions:

2.1. Un usuari és qualsevol persona física o jurídica que accedeixi i navegui per mitjà de la Plataforma, amb independència de si es registra emplenant els formularis de registre i / o utilitza qualsevol dels serveis que aquesta ofereix, per sol·licitar o obtenir informació sobre espais o per participar en una transacció.

En funció dels serveis als quals accedeixi l'Usuari a la Plataforma, aquest tindrà la consideració d'Usuari Propietari o Usuari Client.

2.2. L'Usuari Propietari serà aquell que és el titular dels drets de propietat o és el gestor d'un establiment o una xarxa d'Establiments amb capacitat legal suficient per cedir temporalment l'ús del mateix.

2.3. L'Usuari Client serà aquell que accedeix a la Plataforma i, a través d'aquesta, sol·licita a un Usuari Propietari una Reserva d'un Espai a l'establiment, habitació, sala o el conjunt de l'establiment sense perjudici que contracti amb tercers la prestació d'altres serveis addicionals o no.

2.4. Un Establiment és qualsevol lloc (establiment turístic) susceptible de ser cedit entre un Usuari Propietari i un Usuari Client per al seu ús de forma temporal. S'entén per establiment, qualsevol espai disponible susceptible per a la cessió de lloguer d'ús temporal i que podria incloure, entre d'altres habitacions, sales, espais exteriors, cuina, casa o hotel complet i / o recintes destinats al seu ús per a l'exercici d'una activitat professional.

2.5. S'entén per Dades d'Accés el correu electrònic i la contrasenya vinculats al registre de qualsevol dels Usuaris en la Plataforma, i que donaran accés al Compte d'Usuari.

2.6. S'entén per Compte d'Usuari el perfil necessari per accedir a la Plataforma, tant oferint lloguer d'Establiments, com Usuari Propietari, i / o realitzant Reserves, com Usuari Client, mitjançant l'emplenament d'un formulari de registre en línia.

2.7. S'entén per Continguts tots aquells textos, gràfics, imatges i, en definitiva, qualsevol informació accessible a través de la Plataforma, ja siguin publicats per RV com per qualsevol dels Usuaris.

2.8. S'entén per Sol·licitud la sol·licitud de Reserva tramitada per l'Usuari Client de qualsevol servei ofert pels Usuaris Propietaris a través de la Plataforma, en un horari i data determinats, ja sigui directament a través del botó "Book" o contactant primer amb l plataforma rural Meeting mitjançant el botó "Contact" i tramitant la sol·licitud a continuació i que resta pendent d'acceptació o rebuig per part de l'Usuari Propietari.

2.9. S'entén per reserva la contractació efectiva de qualsevol servei ofert pels Usuaris Propietaris a través de la Plataforma, un cop la Sol·licitud és acceptada per l'Usuari Propietari en qüestió.

2.10. S'entén per Serveis la cessió d'ús de l'establiment o part del mateix durant el temps pactat, és a dir, durant mig dia, dia sencer, diversos dies, setmana o mes, per part de l'Usuari Propietari a favor de l'Usuari Client.

2.11. S'entén per Preu Total la suma total i conjunta que serà abonada per l'Usuari Client en contraprestació a la contractació dels Serveis per mitjà de la Plataforma. Serà l'Usuari Propietari en qüestió qui fixi lliurement el preu corresponent.

2.12. S'entén per "Despeses de Comercialització i Gestió" l'import a percebre per RM en contraprestació pels serveis prestats a través de la Plataforma i que consistirà en un quinze per cent (15,00%) del Preu Total, exclosos els impostos aplicables segons la normativa vigent en cada moment.

2.13. S'entén per Import a Percebre pel Propietari l'import net a percebre per l'Usuari Propietari directament per part de RM consistent en el Preu Total menys les despeses de Comercialització i Gestió de RM (previ abonament realitzat del Preu Total per part de l'Usuari Client en els termes previstos en el present document), impostos aplicables exclosos.

3. Acceptació dels presents Termes i Condicions

3.1. L'accés i navegació per mitjà de la Plataforma implica automàticament l'acceptació expressa dels presents Termes i Condicions, de manera que les persones que accedeixin i naveguin per la Plataforma s'obliguen a complir-les i respectar-les sota la seva exclusiva responsabilitat, tant si són Usuaris registrats com si són Usuaris no registrats. Per això, si les consideracions detallades en els termes i condicions no són de la seva conformitat, preguem no faci ús de la Plataforma, ja que qualsevol ús que faci de la Plataforma o dels serveis i continguts inclosos en la mateixa implicarà l'acceptació expressa de els termes legals recollits en aquest text.

3.2. Per tal d'obtenir la millor efectivitat de la Plataforma, RM podrà denegar o restringir l'accés a Usuaris que no respectin els presents Termes i Condicions sense necessitat de notificació prèvia.

3.3. Els presents Termes i Condicions podran ser modificats per RM en qualsevol moment sense previ avís, quan es consideri convenient, oportú o necessari per optimitzar i / o adequar la regulació de l'accés i ús de la Plataforma. Un cop introduïda la referida modificació, si l'Usuari segueix accedint i utilitzant les diferents eines de la Plataforma s'entendrà que accepta aquestes modificacions; en cas contrari s'haurà d'abstenir de la seva utilització.

3.4. Sense perjudici dels presents Termes i Condicions, RM podrà establir determinades condicions particulars, que seran d'obligat compliment per a l'accés i ús d'alguns dels serveis que ofereix la Plataforma. En cas d'acordar condicions particulars i d'existir contradicció entre les mateixes i aquests Termes i Condicions, prevaldran les condicions particulars, subsistint plenament vigent el que disposa en aquests Termes i Condicions en tot allò que no contradiguin les condicions particulars. A més dels presents Termes i Condicions, per a l'accés i ús de la Plataforma, s'ha de respectar la Política de Privadesa.

3.5. Així mateix, RM podrà incloure, a través de la Plataforma i / o el correu electrònic proporcionat per part de l'Usuari en el formulari de registre corresponent, comunicacions, promocions temporals o especials, d'àmbit col·lectiu o personalitzat, dirigides a determinats tipus d'Usuari, aplicables als Serveis oferts pels Usuaris Propietaris a través de la mateixa. Les ofertes promocionals estaran clarament identificades i explicades, al costat de les condicions per accedir-hi i amb menció expressa als supòsits exclosos. Les ofertes promocionals temporals prevaldran sobre els presents Termes i Condicions en el que aquests no s'oposin a les mateixes, subsistint plenament vigent el que disposen els presents Termes i Condicions en tot allò que no contradiguin a les ofertes promocionals.

4. Breu descripció de la Plataforma i finalitat d'ús

4.1. La Plataforma està configurada com a punt de trobada entre els Usuaris Propietaris i els Usuaris Clients, destinat a la publicació d'Establiments situats en entorns rurals o de la naturalesa o bé en nuclis urbans de menys de 5.000 habitants, lliures per a llogar i l'obtenció de potencials clients per als mateixos; podent-se contractar per part dels mateixos a través de la Plataforma dels Serveis posats a disposició a través de la Plataforma, i cobrant i / o pagant, segons correspongui en cada cas concret, el Preu Total, les Despeses de Comercialització i Gestió de RM i l'Import a Percebre pel Propietari.

 

4.2. La Plataforma servirà de mitjà per a l'activitat consistent en la posada en contacte dels corresponents Usuaris Clients i Usuaris Propietaris registrats a la Plataforma, així com per a la gestió del pagament i el cobrament del corresponent Preu Total. En aquest sentit, es permet als Usuaris Propietaris la possibilitat d'anunciar les seves Establiments a través de la Plataforma i als Usuaris Clients realitzar la sol·licitud, Reserva i conseqüent contractació de la cessió de l'ús temporal dels mateixos.

En conseqüència, en atenció a les característiques i preus publicats pels Usuaris Propietaris a través de la Plataforma, es permeti que els respectius Usuaris Clients i Usuaris Propietaris procedeixin a acordar entre ells, de forma lliure, espontània i voluntària, la cessió de temporal de l' ús dels establiments o part d'ells (com habitacions i / o sales ..), sense que en cap cas es produeixi la intermediació, ja sigui en nom propi o aliè, de RM en el procediment de contractació dels Serveis. En definitiva, l'actuació de RM es limita exclusivament a posar les funcionalitats de la Plataforma a favor dels Usuaris, rebent com a contraprestació les Despeses de Comercialització i Gestió.

Per tant, RM no serà responsable de cap manera de l'execució dels Serveis i del compliment de les corresponents obligacions assumides en cada moment per part dels respectius Usuaris Clients i Usuaris Propietaris.

Els Usuaris reconeixen expressament que RM no té la condició d'intermediari immobiliari ni de cap altra figura similar i / o anàloga.

4.3. En cap cas RM garanteix la veracitat dels anuncis publicats per l'Usuari Propietari ni de la solvència dels Usuaris Clients, ni la presència d'ofertes en la Plataforma suposa cap recomanació sobre la seva prestació ni sobre el grau de satisfacció del seu resultat.

4.4. Els contractes es realitzaran directament entre els Usuaris Clients i Usuaris Propietaris. Els Usuaris Clients eximeixen de responsabilitat a RM enfront de cap de les parts sobre l'execució dels corresponents contractes a formalitzar entre els Usuaris Clients i Usuaris Propietaris. Per tant, RM no serà responsable de cap manera de l'execució dels Serveis i del compliment de les corresponents obligacions assumides en cada moment per part dels respectius Usuaris Clients i Usuaris Propietaris.

4.5. Per tal de facilitar la contractació dels Serveis, la Plataforma posa a disposició dels Usuaris de la mateixa un conjunt d'eines informàtiques que permeten, entre d'altres, l'accés a ofertes d'Establiments publicades pels Usuaris Propietaris, la configuració de preferències per al filtrat i la recepció d'aquestes ofertes per part dels Usuaris Clients.

4.6. Sense perjudici de l'anterior, RM quedarà facultada per a modificar en qualsevol moment i sense previ avís el contingut i funcionalitats de la Plataforma, eliminant, modificant, afegint noves o subjectant-les a condicions específiques, així com modificar el seu disseny, imatge, presentació i configuració, sense que això suposi cap alteració dels acords o de la relació comercial entre RM i els Usuaris.

4.7. Per poder accedir a la Plataforma haurà de comptar necessàriament amb un ordinador de sobretaula, un dispositiu mòbil i / o tablet, amb les especificacions i configuracions tècniques necessàries per a l'adequat funcionament de la Plataforma i amb connexió a Internet. Les despeses relatives a la connexió seran per compte exclusiu de l'Usuari.

4.8. Si fos necessari interrompre o modificar el servei de la Plataforma, RM es reserva el dret a realitzar sense previ avís i sense assumir cap responsabilitat davant els Usuaris o tercers.

5. Registre: Obtenció del Compte d'Usuari i contrasenya

5.1. Accés a la Plataforma

5.1.1. L'accés a la Plataforma és lliure i gratuït. No obstant això, per poder accedir a determinats serveis de la Plataforma, l'Usuari haurà de registrar a través de l'opció "Sign in". Per accedir a la Plataforma, l'Usuari haurà de crear un Compte d'Usuari, omplint el formulari corresponent de registre en línia o, en canvi, vinculant el registre del seu Compte d'Usuari de la Plataforma al seu compte en les xarxes socials Facebook, LinkedIn o en qualsevol altra xarxa social habilitada a aquest efecte aquest supòsit.

5.1.2. Un cop emplenats tots els camps obligatoris, l'Usuari realitzarà un procediment de registre en línia, que li permetran l'accés i ús de la Plataforma d'acord amb els presents Termes i Condicions.

5.1.3. L'Usuari garanteix de forma expressa i sota la seva pròpia responsabilitat l'exactitud de la informació proporcionada a la Plataforma, que s'ha de mantenir actualitzada en tot moment, eximint expressament a RM de les conseqüències i danys que la inexactitud de la mateixa pugui originar a tercers.

5.1.4. Tant si es crea el compte omplint el formulari de registre com mitjançant la vinculació del compte d'usuari de Facebook, LinkedIn o qualsevol altra xarxa social habilitada a aquest efecte, RM tindrà accés a certa informació i dades. En tot cas, es vincularà el Compte d'Usuari als Dades d'Accés que constaran d'un correu electrònic i una contrasenya, que s'utilitzaran a partir de la creació del Compte d'Usuari per a l'inici de sessió en la Plataforma i l'accés a els Serveis.

5.1.5. Les Dades d'Accés són totalment personals i intransferibles, assignats única i expressament per a cada usuari, responsabilitzant ell mateix davant de RM ia tercers de la correcta utilització, la pèrdua i de la no transmissió ni divulgació a terceres persones físiques i / o jurídiques que no siguin dit Usuari o persona prou facultada per ell per contractar en nom seu.

5.1.6. En el cas de qualsevol pèrdua o robatori de les Dades d'Accés, ús no autoritzat de la Plataforma o dels codis, així com de qualsevol violació de seguretat de la mateixa de la que hagi tingut coneixement l'Usuari, aquest s'obliga a notificar dita incidència a RM immediatament. En aquest cas, l'Usuari podrà sol·licitar que se li proporcioni un altre codi d'identificació i una altra clau per poder accedir a la Plataforma.

5.1.7. La Plataforma no assumeix l'obligació de, ni disposa dels mitjans tècnics per, comprovar la identitat dels que es registren en la mateixa. Per això, la Plataforma no serà responsable en cas d'usurpació de la identitat de l'Usuari.

5.1.8.1. RV facilitarà l'intercanvi de les dades personals (addicionals) entre Usuari Client i l'Usuari Propietari en el cas d'una reserva vinculant entre les dues parts, o d'una sol·licitud prèvia a una Reserva.

5.1.9. Un cop facilitades aquestes dades, l'Usuari accepta que serà responsable de complir les condicions establertes en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, al Reial Decret 1720/2007, de 21 de Desembre de desenvolupament de la Llei Orgànica de protecció de dades, en la Llei 34/2002, de 11 de juliol de serveis de la Societat d'Informació i de Comerç Electrònic i altra normativa vigent aplicable en matèria de protecció de dades i de prestació de serveis de la societat de la informació, i queda exempta RM de qualsevol responsabilitat si l'Usuari no compleix les esmentades condicions.

5.1.10. RM no es fa responsable de les dades del Compte d'Usuari, sent l'Usuari l'únic responsable dels mateixos.

5.1.11. En cas de pèrdua de la contrasenya vinculada al Compte d'Usuari, el Usuari podrà sol·licitar un canvi de la mateixa. Per sol·licitar l'esmentat canvi de contrasenya, l'Usuari haurà d'entrar a l'apartat "password lost?" En el moment de "sign in" de la Plataforma. Un cop dins de l'esmentat apartat, l'Usuari podrà introduir el seu email vinculat al Compte d'Usuari l'Usuari rebrà un correu electrònic en què se li facilitarà un link, vàlid durant vint (24) hores mitjançant el qual podrà introduir una nova contrasenya.

5.2. Compte d'Usuari ja activada

5.2.1. Un cop els Usuaris hagin activat el seu compte, RM ofereix, per mitjà de la Plataforma, la possibilitat dels establiments; la recepció per l'Usuari Client d'ofertes filtrades segons les preferències manifestades en qualsevol moment pel propi Usuari Client; l'establiment de contacte entre l'Usuari Client i Usuari Propietari; la sol·licitud i reserva dels establiments o part d'ells; i els mitjans per a procedir al pagament de l'Preu Total.

5.2.2. El correcte comportament dels Usuaris és essencial per al bon funcionament de la Plataforma. A continuació, es detalla el codi de conducta que aquests han de complir per accedir i utilitzar la Plataforma, advertint expressament que el compliment del que s'ha descrit a continuació és condició essencial per a la utilització de la Plataforma.

5.3. Bloqueig i / o cancel·lació del Compte d'Usuari

5.3.1. RM podrà, en qualsevol moment ia la seva sencera discreció, bloquejar o cancel·lar el Compte d'Usuari, amb efecte immediat i sense previ avís, per incompliment de qualsevol de les disposicions establertes en el present document, així com, rebutjar un nou registre, sent responsables els Usuaris de qualsevol dany o perjudici originat l'incompliment dels presents Termes i Condicions.

5.3.2. RM, segons el seu propi criteri, podrà donar per acabat l'accés al Plataforma, de forma immediata, i sense necessitat de comunicació prèvia, si la conducta de l'Usuari no fos d'acord amb els presents Termes i Condicions.

6. Condicions d'accés i ús de la Plataforma

6.1. Condicions generals aplicables a tots els Usuaris

6.1.1. Podrà utilitzar la Plataforma qualsevol persona física major d'edat, amb capacitat legal il·limitada, així com les persones jurídiques, sempre que actuïn a través d'un representant legal identificat com a persona física que sigui, major d'edat i amb capacitat legal suficient, responent a aquest cas, solidàriament de l'ús de la Plataforma. RM no serà, en cap cas, responsable de la informació publicada pels Usuaris.

6.1.2. Els Usuaris eximeixen expressament a RM de qualsevol responsabilitat derivada de possibles danys i perjudicis ocasionats a l'Espai Professional per l'Usuari Client, i és l'únic responsable davant l'Usuari Propietari.

6.1.3. Els Usuaris es comprometen a respectar, en tot moment, els presents Termes i Condicions.

6.1.4. Els Usuaris autoritzen expressament a RM perquè registri i emmagatzemi durant un termini de dos (2) anys les comunicacions que s'intercanviïn a través dels seus sistemes, amb la finalitat d'assegurar el compliment de les seves obligacions i de la llei.

6.1.5. La contractació, fora de la Plataforma, d'un Establiment amb un Usuari Client que l'Usuari Propietari hagués conegut a través d'aquesta Plataforma, no es troba regulat per aquests Termes i Condicions, sense perjudici que les penalitats que per a aquests supòsits es preveuen en el present document.

6.1.6. Queda prohibit per a tots els Usuaris:

Utilitzar la Plataforma o els seus continguts amb fins il·lícits, il·legals o no autoritzats, amb o sense finalitat econòmica; Utilitzar la Plataforma per a fins diferents dels que li són propis. Utilitza la Plataforma de manera il·legal, en contra de la bona fe, la moral i l'ordre públic; Crear identitats falses, actuar en nom de tercers sense el poder o legitimació suficient i / o suplantar la identitat d'altres; Introduir dades falses i / o ofertes o propostes fictícies dels Establiments, havent de ser totes les ofertes o propostes totalment exactes i veraces. Faltar a la veritat, falsificar documents, signatures, infringir les lleis, reglaments o normativa d'aplicació. Introduir ofertes sobre coses o objectes que no siguin dels Establiments. Registrar-se i utilitzar la Plataforma sense tenir la capacitat suficient per a això. Utilitza la Plataforma de cap manera que pugui provocar danys, interrupcions, ineficiències o defectes en la seva funcionalitat, a l'ordinador d'un tercer o en la Plataforma; Utilitza la Plataforma per a la transmissió, la instal·lació o la publicació de qualsevol virus, codi maliciós o altres programes o arxius perjudicials o de qualsevol material de caràcter difamatori, ofensiu, racista, vulgar, denigrant, pornogràfic, o de naturalesa obscena o amenaçadora o que pugui causar molèstia a qualsevol persona; Manipular o alterar les eines de la Plataforma per a comercialitzar amb tercers o altres Usuaris en forma diferent de la indicada en els Termes i Condicions. Utilitza la Plataforma per recollir dades de caràcter personal d'altres Usuaris; Utilitza la Plataforma de manera que constitueixi una vulneració dels drets de RM o de qualsevol tercer; Realitzar comunicacions en nom de RM, sense el consentiment previ exprés i escrit de RM; Registrar a través de la Plataforma amb una identitat falsa, suplantant a tercers o utilitzant un perfil o realitzant qualsevol altra acció que pugui confondre a altres usuaris sobre la identitat de l'origen d'un missatge; Utilitza la Plataforma per transmetre material amb finalitats publicitàries o de promoció, inclosos spam, correus electrònics en cadena o similars. La informació publicada a la Plataforma per a la cessió d'un Establiment només pot usar-se per a fins privats. L'usuari no està autoritzat a fer referència a ofertes comercials; Accedir sense autorització a qualsevol secció de la Plataforma, a altres sistemes o xarxes connectades a la Plataforma, a cap servidor de RM ni als serveis oferts a través de la Plataforma, per mitjà de pirateig o falsificació, extracció de contrasenyes o qualsevol altre mitjà il·legítim; Trencar, o intentar trencar, les mesures de seguretat o autenticació de la Plataforma o de qualsevol xarxa connectada a la mateixa; Dur a terme alguna acció que provoqui una saturació desproporcionada o innecessària en la infraestructura de la Plataforma o en els sistemes o xarxes de RM, així com en els sistemes i xarxes connectades a la Plataforma; Impedir el normal desenvolupament de qualsevol activitat disponible a través de la Plataforma o qualssevol de les seves funcionalitats, ja sigui alterant o tractant d'alterar, il·legalment o de qualsevol altra forma, l'accés, participació o funcionament, falsejant el resultat i / o utilitzant mètodes de participació fraudulents, mitjançant qualsevol procediment i / o mitjançant qualsevol pràctica que atempti o vulneri cap manera la legalitat i / o aquestes Condicions d'Ús i Termes de Contractació.

6.1.7. RM no garanteix ni serà responsable del manteniment de l'Espai Professional la cessió s'ofereix a través de la Plataforma, així com del pagament dels impostos, subministraments, despeses i taxes associats als mateixos.

6.1.8. RM no serà responsable de sol·licitar ni mantenir vigents les llicències necessàries per a l'ús, aprofitament o la celebració de les activitats declarades com permeses en l'Establiment

6.1.9. RM no garanteix la disponibilitat dels Establiments ni la resposta a les sol·licituds de Reserva per part dels Usuaris Propietaris.

6.1.10. Sense perjudici que RM farà els seus millors esforços per assegurar la veracitat i adequació de la informació facilitada a través de la Plataforma, RM no garanteix ni podrà ser responsable respecte l'adequació de l'establiment ofert a través de la Plataforma i, conseqüentment, RM no assumeix cap responsabilitat respecte a l'adequació de l'establiment ofert a través de la Plataforma i, de la mateixa manera, RM no serà responsable de la veracitat i exactitud de la informació sobre l'activitat empresarial ni sobre els serveis que s'inclouen en les ofertes publicades pels usuaris Propietaris ni del contingut de les mateixes.

6.2. Condicions específiques aplicables als Usuaris Propietaris

6.2.1. L'Usuari Propietari serà l'únic responsable d'introduir la informació corresponent a l'Establiment la cessió d'ús s'ofereix a través de la Plataforma, encara que pot demanar ajuda i assessorament a Rural Meeting Help Desk; aquesta informació ha de ser veraç i actualitzada, per evitar confusions i costos de gestió innecessaris per a RM.

6.2.2. L'Usuari Propietari no podrà publicar a la Plataforma dades i / o informació diferent de la estrictament sol·licitada per RM; especialment, l'Usuari Propietari s'abstindrà de publicar informació de contacte a través d'aquests camps, més enllà de les dades de contacte que la Plataforma permet publicar, és a dir, email, web i telèfon de l'Usuari Propietari.

6.2.3. En publicar materials gràfics i escrits en la Plataforma, l'Usuari Propietari autoritza a RM i, en el necessari, li atorga una llicència no exclusiva, gratuïta, d'àmbit universal i pel període de durada de la seva relació professional sobre tots els continguts i obres publicats, perquè RM publiqui aquests continguts a la Plataforma i en qualsevol altra Plataforma controlada o gestionada per RM, o en qualsevol suport o Plataforma en la qual RM dugui a terme actuacions promocionals.

6.2.4. L'Usuari Propietari manifesta i garanteix de forma expressa ser titular i / o ostentar els drets de propietat intel·lectual i industrial, d'imatge i qualsevol altre dret necessari per a la utilització i explotació dels continguts en la forma descrita en aquestes condicions, tant per la seva part com per part de RM.

6.2.5. L'Usuari Propietari autoritza a RM a esmentar-com a client i usuari de la Plataforma, així com a incloure el seu logotip a la mateixa o altres mitjans en què publicita la Plataforma, atorgant-li per a això llicència d'ús sobre aquest logotip limitada a l'objecte descrit.

6.2.6. L'Usuari Propietari respondrà davant de RM per qualsevol reclamació, sanció o multa imposada a RM com a conseqüència d'una acció o omissió imputable a l'Usuari Propietari i en especial, per l'incompliment de drets de tercers com a conseqüència de l'ús de materials gràfics i escrits proporcionats per l'Usuari Propietari.

6.2.7. L'Usuari Propietari és l'únic responsable del manteniment de l'Establiment la cessió s'ofereix a través de la Plataforma, així com del pagament dels impostos, subministraments, despeses i taxes associades a aquest.

6.2.8. Especialment, l'Usuari Propietari és l'únic responsable de sol·licitar i mantenir vigents les llicències necessàries per a l'ús, l'aprofitament o la celebració de les activitats declarades com permeses a l'Espai Establiment, per part dels Usuaris Clients.

6.2.9. L'Usuari Propietari ha de cedir l'Establiment en perfectes condicions d'utilització, incloent els subministraments bàsics i les condicions de seguretat, salut i higiene requerides per llei i per les llicències obtingudes, per als usos oferts.

6.2.10. L'Usuari Propietari declara que coneix la legislació de les ciutats on s'ubiquen les seves Establiments i declara que disposa de les necessàries autoritzacions, consentiments i poders -en el cas de representació- per a la prestació dels serveis anunciats a la Plataforma i que aquest fet no incompleix cap contracte amb tercers.

6.2.11. L'Usuari Propietari eximeix de qualsevol responsabilitat relacionada amb el compliment de la llei per part de l'Usuari Propietari respecte al seu establiment.

6.2.12. Per al cas que l'Usuari Propietari sigui un gestor - no propietari de l'establiment que ofereix - haurà de poder acreditar, en qualsevol moment, el seu títol de gestor del referit espai, per escrit i el més aviat possible, a requeriment de RM i / o de l'Usuari Client.

6.2.13. L'Usuari Propietari haurà de respondre a l'Usuari Client immediatament després de rebre una sol·licitud de reserva a través de la Plataforma i, en tot cas, en el termini màxim de vint (24) hores des de la recepció de la Sol·licitud. En cas de rebre la Sol·licitud fora de l'horari comercial de l'Usuari Propietari (és a dir, de dilluns a divendres de 9 a 18.00 hores), aquest haurà de respondre a la sol·licitud en el termini màxim de vint (24) hores des de la següent obertura.

6.2.14. RM podrà cancel·lar aquestes sol·licituds si l'Usuari Propietari no respon a les mateixes en l'esmentat termini de vint (24) hores següents a l'enviament de la sol·licitud.

6.2.15. RM podrà cancel·lar el compte de l'Usuari Propietari en cas d'acumular, en un període d'un (1) mes, tres (3) peticions de reserva sense resposta dins el termini establert per a això.

6.2.16. Els Usuaris Propietaris hauran raonar a RM la no acceptació d'una sol·licitud de Reserva amb una causa justificada (i.e. manca d'espai, espai tancat, etc.).

6.2.17. L'Usuari Propietari reconeix de forma expressa que el Servei ofert a través de la Plataforma es prestarà en estricta subjecció als termes i condicions previstos en el present document, per la qual cosa, no pot exigir la implantació d'especificacions o funcionalitats especials contradictòries a les previsions recollides en el mateix.

6.2.18. L'Usuari Propietari haurà de tenir subscrita, durant la vigència d'aquest contracte, i si és el cas, durant la prestació dels serveis que en derivin, una pòlissa d'assegurances amb les següents cobertures mínimes:

Abast: danys i perjudicis per tercers Contingut de tercers: robatoris, danys i pèrdues per valor de tres-cents euros (300,00.- €) / persona Responsabilitat Civil de u n mínim de cinquanta mil euros (50.000,00.- €).

6.2.19. L'Usuari Propietari publicarà les ofertes directament, mitjançant el formulari que es posarà a la seva disposició a la Plataforma.

6.2.20. L'Usuari Propietari tindrà la possibilitat, sota la seva lliure i exclusiu criteri, d'informar RM sobre les sales i / o espais que té disponibles en el corresponent Establiment, passant en aquest cas a ser RM qui gestioni la disponibilitat per a la Reserva per part de els Usuaris Clients al Establiment en qüestió. Sense perjudici de l'anterior, en tot cas, l'Usuari Propietari podrà acceptar o denegar totes les Sol·licituds de reserva de les seves Establiments d'acord amb el que preveuen els presents Termes i Condicions.

6.2.21. RM no garanteix el compliment de les normes de convivència i codi de conducta de l'Usuari Client durant la cessió de l'ús de l'establiment.

6.2.22. Les esmentades ofertes hauran d'incloure, com a mínim, el nom comercial de l'establiment ofert, l'adreça, el tipus (hotel, apartaments, casa rural, resort, càmping, coworking o un altre proposat per RM), el preu de lloguer per a les diferents tarifes, el preu de les sales de reunions, les habitacions, els serveis de què disposa l'espai (per exemple, wifi, terrassa, esdeveniments, climatització, impressores, càtering, etc) així com fotografies de l'Establiment ofert i la informació de contacte corresponent;

6.2.23. Les ofertes es mantindran publicades a la Plataforma de manera indefinida fins que l'Usuari Propietari procedeixi a la baixa de l'anunci en la Plataforma, sempre que RM no determini de forma unilateral l'eliminació de l'anunci en qüestió al contravenir el que disposa el present document o per altres raons que RM estimi suficients per a l'eliminació de l'anunci, cas en el qual, RM remetrà una comunicació a l'Usuari informant dels motius de la baixa del seu Compte d'Usuari Propietari.

6.2.24. L'Usuari Propietari es compromet, sota la seva sola responsabilitat, a subministrar informació completa, exacta i veraç sobre la seva activitat empresarial i sobre els concrets serveis que inclouen la seva oferta publicada.

6.2.25. L'Usuari Propietari és l'únic responsable del contingut de les ofertes publicades, i mantindrà totalment indemne a RM per qualsevol reclamació al respecte.

6.2.26. RM podrà suprimir aquelles ofertes que consideri inapropiades o que no s'ajusten a la legalitat vigent o que poden atemptar contra la dignitat de les persones, sense que això atenuï o restringeixi el que disposa l'apartat anterior;

6.2.27. L'Usuari Propietari serà el responsable de l'actualització dels Preus totals publicats a la Plataforma. Els Preus totals hauran de coincidir amb els preus oferts en la seva pàgina web personal, així com amb els cobrats efectivament a clients diferents dels Usuaris Clients de la Plataforma.

6.2.28. En cas de discrepància entre el Preu Total ofert a la Plataforma i el preu publicat a la pàgina web personal de l'Usuari Propietari, RM podrà, a la seva disposició sense notificació prèvia, actualitzar i modificar el Preu Total ofert a la Plataforma.

6.2.29. RM, a final de cada mes, emetrà i remetrà la corresponent factura mensual als Usuaris Propietaris.

6.2.30. L'Usuari Propietari, a final de cada esdeveniment, emetrà la corresponent factura corresponent a l'ús acumulat dels Serveis que els Usuaris Clients hagin realitzat en l'Establiment en qüestió publicitat a través de la Plataforma. Aquesta factura serà posteriorment remesa a RM, qui, al seu torn, procedirà a realitzar l'oportú pagament de l'import agregat de l'Import a Percebre pel Propietari acumulat amb un Màxim de 30 dies data factura, sent els dies de pagament del 25 al 30 de cada mes, mitjançant transferència bancària al compte indicat per l'Usuari Propietari a aquest efecte, retenint al seu favor l'import agregat de les Despeses de Comercialització i Gestió de RM acumulats durant el període mensual en qüestió.

6.2.31. La utilització de la Plataforma per l'Usuari Propietari no suposa exclusivitat per al mateix, que podrà utilitzar altres canals per a la publicació d'ofertes.

6.2.32. L'Usuari Propietari es compromet de forma expressa i irrevocable a tenir disponibilitat a l'establiment, en la forma i amb les característiques ofertes mitjançant de la Plataforma, per a la prestació dels Serveis un cop hagi acceptat la sol·licitud de l'Usuari Client, eximint de tota responsabilitat que pugui derivar-se de la no disponibilitat al Establiment a RM.

6.3. Condicions específiques aplicables als Usuaris Clients

6.3.1. L'Usuari Client serà l'únic responsable d'introduir la informació corresponent per a l'accés a la Plataforma; aquesta informació ha de ser veraç i actualitzada, per evitar confusions i costos de gestió innecessaris per a RM.

6.3.2. L'Usuari Client autoritza RM a esmentar-com a client i usuari de la Plataforma.

6.3.3. L'Usuari Client respondrà davant de RM per qualsevol reclamació, sanció o multa imposada a RM com a conseqüència d'una acció o omissió imputable a l'Usuari Client.

6.3.4. L'Usuari Client reconeix que el servei ofert per RM es prestarà sota els Termes i Condicions que preveu la present, de manera que, no podrà exigir la implantació d'especificacions o funcionalitats especials diferents de les mateixes.

6.3.5. L'Usuari Client s'obliga, mitjançant l'acceptació dels presents Termes i Condicions a fer efectiu el pagament del Preu Total corresponent a través de les eines informàtiques establertes a aquest efecte en la Plataforma.

6.3.6. L'Usuari Client haurà de conservar i lliurar l'Establiment l'Usuari Propietari en perfectes condicions d'utilització, o almenys, equivalents a les condicions amb què el van rebre, incloent les condicions de manteniment i salubritat, així com, en el dia i hora de finalització del contracte realitzat a través de la Reserva de serveis contractats mitjançant la Plataforma.

6.3.7. L'Usuari Client garanteix el compliment de les normes de convivència i codi de conducta durant l'ús de l'establiment.

6.3.8. L'Usuari Client declara, sota la seva exclusiva responsabilitat, que va actuar complint amb la normativa aplicable, de forma responsable, respectuosa, diligent i amb total bona fe, d'aquesta manera l'únic responsable de complir amb les obligacions establertes en el present apartat i eximint a RV de tota responsabilitat que pugui derivar de l'incompliment de les mateixes durant l'ús de l'establiment.

6.3.9. L'Usuari Client eximeix de tota responsabilitat a RM que pugui derivar-se durant la utilització de l'establiment.

7. Reserva, acceptació i pagament

7.1. Procés de Reserva i acceptació

7.1.1. En l'ús de la Plataforma, els Usuaris Clients tenen la possibilitat d'obtenir informacions sobre els diferents establiments oferts a la Plataforma per part dels Usuaris Propietaris i els serveis inclosos o contractables en els mateixos.

7.1.2. Un cop l'Usuari Client escull l'establiment, la data i l'horari, pot tramitar la Sol·licitud de l'Establiment en qüestió a través de la Plataforma, no suposant aquesta sol·licitud, en cap cas, la contractació automàtica de la cessió de l'ús al seu favor de corresponent Establiment.

7.1.3. Tramitada la Sol·licitud per part de l'Usuari Client, RM, per mitjà de la pròpia Plataforma, remetrà de forma automàtica un correu electrònic a l'Usuari Propietari informant sobre les concretes característiques de la Sol·licitud cursada. Un cop rebut aquest correu electrònic, l'Usuari Propietari té la facultat, per mitjà de les pròpies eines facilitades mitjançant la Plataforma, d'acceptar o rebutjar la Sol·licitud en funció de la disponibilitat de l'establiment o de qualsevol altra circumstància que impedeixi o pugui impedir la Reserva l'establiment. En qualsevol cas, quan transcorregudes vint (24) hores des de l'efectiva tramitació de la sol·licitud, si l'Usuari Propietari no ha acceptat o rebutjat la mateixa, la Sol·licitud serà cancel·lada automàticament. En cas de rebre la sol·licitud fora de l'horari comercial de l'Usuari Propietari (això, de dilluns a divendres de 9 a 18 hores), aquest haurà de respondre a la sol·licitud en el termini màxim de vint (24) hores des de la següent obertura.

7.1.4. Un cop l'Usuari Propietari accepti la sol·licitud, quedarà automàticament formalitzada la reserva dels Serveis contractats.

7.1.5. La formalització de la reserva donarà lloc al pagament del Preu Total, Comissió de RM i, en el moment corresponent segons el previst en els presents Termes i Condicions el pagament de l'import a Percebre pel Propietari corresponent a les condicions de pagament detallades en l'apartat 7.2. següent.

7.2. Pagament del Preu Total, Despeses de Comercialització i Gestió de RM i l'Import a Percebre pel Propietari

7.2.1. Els referits imports reflectits a través de la Plataforma no inclouen els impostos ni les taxes que, en cada moment, puguin ser aplicables als Serveis.

7.2.2. RM únicament acceptarà pagaments realitzats a través de targeta de crèdit o dèbit (Visa, Visa, Mastercard o AMEX). Així mateix, els Usuaris reconeixen conèixer i accepten de forma expressa que la gestió del procediment de pagament de la Plataforma està gestionada de forma externa a la mateixa a través de la passarel·la de pagaments denominada "Stripe", titularitat i gestionada per part de l'entitat STRIPE INC. A aquests efectes, els Usuaris són coneixedor que, en cap cas, RM emmagatzemarà les dades corresponents a les seves targetes bancàries de la seva titularitat.

7.2.3. El càrrec es realitzarà online, és a dir, en temps real, a través de la passarel·la de pagament anteriorment referenciada, una vegada que, si escau, s'hagi comprovat a través de la mateixa que les dades comunicades són correctes.

7.2.4. Un cop quedi formalitzat el pagament del Preu Total, RM ho ha de notificar per correu electrònic al més aviat possible, l'Usuari Client i l'Usuari Propietari, juntament amb la documentació requerida legalment en cada cas.

7.2.5. Política de pagaments (serveis extres a les sales de reunions).
50% del total del pressupost en el moment de l'confirmació de l'esdeveniment, acceptat el pressupost.
50% restant 1 setmana abans de l'inici de l'esdeveniment contractat.

7.3. Cancel·lacions

L'Usuari Client que desitgi cancel·lar la reserva haurà d'observar la següent Política de Cancel:

7.3.1. En el cas de reserva únicament de la sala més extres (càtering, audiovisuals, activitats, etc.,) es generen els següents condicions si l'esdeveniment es cancel·la:
-1 setmana abans de l'inici de l'esdeveniment: 25% de despeses de cancel·lació sobre les sales confirmades
-72 hores abans de l'inici de l'esdeveniment: 50% de despeses sobre el total del pressupost
-24 hores abans de l'inici de l'esdeveniment: 100% de despeses sobre el total del pressupost.

       7.3.2. En el cas de reserva de sales més allotjament, més extres (càtering, audiovisuals, activitats, etc.) es generen els següents condicions si l'esdeveniment es cancel·la:
-1 setmana abans de l'inici de l'esdeveniment: 25% de despeses de cancel·lació sobre les sales i les habitacions confirmades
-72 hores abans de l'inici de l'esdeveniment: 50% de despeses sobre el total del pressupost
-24 hores abans de l'inici de l'esdeveniment: 100% de despeses sobre el total del pressupost

8. Incompliment de les obligacions pels Usuaris

8.1. L'incompliment per part dels Usuaris de qualsevol de les obligacions i / o prohibicions anteriorment establertes, podrà dur aparellada l'adopció per RM de les mesures necessàries, podent RV procedir al bloqueig i / o cancel·lació, en qualsevol moment, a la seva disposició i sense previ avís, del Compte de l'Usuari infractor.

8.2. Així mateix, qualsevol ús fraudulent o malintencionat de la Plataforma podrà donar lloc a més del bloqueig i / o cancel·lació del Compte d'Usuari, així com a totes les accions civils i penals siguin pertinents a aquests efectes.

8.3. Així mateix, RM es reserva el dret, a la seva discreció, d'eliminar qualsevol contingut que, al seu parer, no compleixi amb les condicions d'ús establertes en els Termes i Condicions o qualssevol altres regles de conducta dels Usuaris en la Plataforma, o que sigui nociva, censurable, inexacta o falsa. RM no es fa responsable de cap error o retard en l'eliminació de l'esmentat contingut, sense que aquesta facultat pugui servir com a base a una reclamació contra RM.

9. Enllaços entre pàgines web i galetes

9.1. Aquelles persones o entitats que es proposin establir un hiperenllaç entre la seva pàgina web i la Plataforma (en endavant, l'hiperenllaç) han de complir les condicions següents:

El hiperenllaç únicament permetrà l'accés a la pàgina d'inici "home" de la Plataforma, però no podrà reproduir-la de cap manera. No es crearà un "frame" sobre les pàgines de la Plataforma. No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre RM, els seus directius, els seus empleats i els serveis subministrats a través de la Plataforma. No es declararà ni es donarà a entendre que RM ha autoritzat l'hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els serveis oferts o posats a disposició des de la pàgina web en la qual s'estableix l'hiperenllaç. Excepció feta d'aquells signes que formin part del mateix hiperenllaç, la pàgina web en la qual s'estableixi l'hiperenllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a RM. La pàgina web en la qual s'estableixi l'hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats ia l'ordre públic, així com continguts contraris a qualssevol drets de tercers. L'establiment de l'hiperenllaç no implica, en cap cas, l'existència de relacions entre RM i el propietari de la pàgina web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de RM dels seus continguts o serveis.

9.2. RM posa a disposició dels Usuaris enllaços o links per tal de facilitar l'accés a la informació, serveis i altres continguts disponibles a Internet. Els enllaços o links habilitats en aquesta Plataforma poden conduir a l'Usuari a altres llocs i pàgines web gestionades per tercers, sobre els quals RM no exerceix cap tipus de control.

9.3. RM no assumeix cap deure de vigilar ni de verificar les informacions o continguts dels altres llocs o pàgines web als quals es pugui accedir mitjançant els enllaços existents a la Plataforma.

9.4. RM assumeix, exclusivament, el deure de suprimir de la Plataforma, amb la major brevetat possible, les informacions, continguts o serveis que atemptin contra qualsevol normativa aplicable d'acord amb la legislació vigent. Els hiperenllaços que aquesta web pogués contenir s'oferiran, únicament, a manera de referències informatives, sense cap tipus de valoració sobre els continguts, propietaris, serveis o productes oferts des dels mateixos. En cap cas, els esmentats enllaços seran considerats com a recomanació, patrocini, o distribució per part de RM de la informació, productes i / o serveis, o, en general, continguts de titularitat de tercers, oferts per aquests o en qualsevol forma pels mateixos divulgats. RM s'exonera de tota responsabilitat en relació amb els serveis o productes oferts per aquests tercers enfront de qualssevol reclamacions de qualsevol naturalesa i demandes que poguessin interposar-se en relació amb els mateixos.

9.5. L'Usuari accepta de forma expressa que, amb la finalitat de controlar la sessió dels Usuaris, RM utilitzarà cookies o qualssevol dispositius de seguiment de la navegació quan aquests naveguin per la Plataforma emmagatzemant i tractant aquestes cookies per a un correcte coneixement i seguiment de la utilització de la Plataforma.

10. Propietat Industrial i Intel·lectual

10.1. L'Usuari reconeix expressament, amb caràcter general, que la informació, signes, imatges, dissenys, logotips i textos, així com els altres elements i continguts, inclosos els seus serveis i aplicacions informàtiques, de la Plataforma estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual de RM i / o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió a la Plataforma, per la qual cosa no se'ls concedeix cap tipus de dret sobre ells, excepte els que expressament es reconeguin.

10.2. Els Usuaris que accedeixin a la Plataforma poden visualitzar la informació continguda en la mateixa i efectuar descàrregues o reproduccions privades al seu sistema informàtic, sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers o s'instal·lin en un servidor connectat a Internet oa una xarxa local .

10.3. En conseqüència, l'Usuari no estarà facultat per, a títol merament enunciatiu, distribuir, modificar, transformar, cedir posar a disposició del públic o portar a terme qualsevol altra activitat que no hagi estat expressament autoritzada sobre els elements i continguts indicats anteriorment, inclosos els codis informàtics de qualsevol dels elements de la Plataforma.

10.4. L'Usuari serà directament responsable de totes les conseqüències, danys i perjudicis que es derivin per a RM i / o tercers de la infracció de qualsevol obligació continguda en la present clàusula.

10.5. L'Usuari que procedeixi a l'enviament de qualsevol tipus de contingut a la Plataforma, assegura que ostenta els drets necessaris per fer-ho, quedant exempt RM de qualsevol responsabilitat sobre el contingut i legalitat de la informació oferta.

10.6. L'Usuari reconeix RM el dret de modificar els continguts introduïts per tal que s'adeqüin i siguin compatibles amb les característiques tècniques i estètiques de la Plataforma.

11. Responsabilitat

11.1. RM es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment, la presentació, la configuració i ubicació de les diferents seccions de la Plataforma.

11.2. En cap cas, RM garanteix la correcció i / o veracitat de la informació proporcionada i publicada a través de la Plataforma.

11.3. Sense perjudici de les limitacions establertes en la legislació vigent, RM no es responsabilitza pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin deure a la falta d'exactitud, exhaustivitat, actualitat, així com a errors o omissions dels quals poguessin emmalaltir les informacions contingudes a la Plataforma o altres continguts als que es pugui accedir a través de la mateixa.

11.4. RM no es fa responsable pels danys i perjudicis ocasionats per l'ús indegut del servei per part dels Usuaris. Els Usuaris hauran d'abstenir de realitzar actes de qualsevol tipus que contravinguin la legislació aplicable.

11.5. RM no estarà obligada a reparar els danys o perjudicis, directes o indirectes, que siguin ocasionats per una informació incompleta o incorrecta i no veraç, subministrada pels Usuaris de la Plataforma, així com tampoc es fa responsable del comportament dels usuaris, de les seves possibles incompliments i / o de les possibles situacions d'insolvència en les que puguin trobar-se.

11.6. RM no estarà obligada a reparar els danys o perjudicis, directes o indirectes, que siguin conseqüència de serveis prestats pels Usuaris Propietaris que hagin prestat els serveis a través de la Plataforma, relacions contractuals en les RM que actua únicament com a mer intermediari i que són aliens a l'activitat pròpia de la Plataforma entre Usuaris.

11.7. RM no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament de la Plataforma i en conseqüència, exclou, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de la Plataforma i dels serveis habilitats en la mateixa, així com als errors en l'accés a les diferents pàgines web oa aquelles des de les que, si escau, es prestin aquests serveis.

11.8. RM declina tota responsabilitat pels danys informàtics o d'altre tipus que pogués ocasionar a l'Usuari visitant en l'accés als continguts de la Plataforma. Per això, RM no garanteix l'absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l'usuari o de tercers.

11.9. En cap cas serà responsable RM dels danys que pugui patir l'Usuari en cas d'incompliment dels presents Termes i Condicions.

11.10. L'Usuari serà l'únic responsable en relació amb l'activitat que desenvolupi, i sobre la base de la qual ofereixi els productes i serveis que es comercialitzin a través de la Plataforma, tant pel que fa a la gestió, com en relació amb el compliment de la normativa vigent en tot el que li sigui aplicable en atenció al tipus d'activitat que desenvolupa, com ara, obtenció de permisos, llicències, autoritzacions, etc. A aquests efectes, s'entendrà per gestió, totes les activitats relacionades amb la prestació del servei contractat, així com qualsevol altra activitat relacionada amb el model de transacció que dugui a terme a través de la Plataforma.

11.11. L'Usuari serà l'únic i exclusiu responsable dels danys i perjudicis que s'ocasionin a RM, a qualsevol altre Usuari i / o tercer, que tinguin causa en la mala fe, il · licitud, falsedat, inexactitud, falta de diligència, incompliment de qualsevol informació , contingut i / o de l'objecte de qualsevol transacció, compromisos o acords que assumeixi amb un altre Usuari arran de la utilització de la Plataforma o que es derivi de la mateixa.

11.12. Si RM fos declarada responsable de qualsevol dany o perjudici amb causa als anteriors extrems en un procediment judicial o extrajudicial, per un Jutjat, Tribunal o Ens Públic administratiu competent, pot repetir contra l'Usuari totes les quantitats que hagi hagut d'abonar i suportar, inclòs el dany emergent i el lucre cessant, i qualsevol cost o gravamen que hagués hagut d'afrontar, inclosos impostos, taxes, advocats, procuradors, perits, arbitratges, viatges, estades, i qualsevol altre.

11.13. RM es reserva el dret de comunicar la informació confidencial que els Usuaris li hagin comunicat quan vingui imposat per llei, reglament, normativa, ordenança i / o qualsevol altre mandat legal, judicial, administratiu o sol·licitud governamental.

12. Protecció i funcionament de la Plataforma

12.1. RM mantindrà operativa la Plataforma durant tot l'any, les 24 hores del dia, sempre que l'estat de la tècnica ho permeti.

12.2. Així mateix, RM es reserva el dret de modificar o interrompre, en tot o en part, l'accés al sistema temporalment, quan ho requereixi el servei de manteniment, actualització o reparació del sistema o el servidor d'Internet, sense necessitat d'haver-ho notificat a l'Usuari .

12.3. Si l'Usuari detectés alguna anomalia, interferències de tercers, errors del sistema o mal funcionament de la Plataforma, haurà, al més aviat possible, notificar-ho a RM perquè aquesta procedeixi a la seva solució.

13. Baixa del servei
L'Usuari podrà donar-se de baixa de la Plataforma en qualsevol moment, per a això haurà d'enviar un correu electrònic a l'adreça info@ruralmeeting.com indicant els motius pels quals es vol deixar d'utilitzar el servei.

14. Legislació Aplicable i Jurisdicció
L'accés i utilització de la Plataforma, així com la interpretació, compliment i execució dels presents Termes i Condicions es subjectarà a l'establert per les lleis espanyoles.
Totes les discrepàncies, reclamacions i controvèrsies que poguessin sorgir en relació amb els presents Termes i Condicions es sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, per als supòsits de matèries dispositives, i per a les matèries no dispositives al fur legalment establert de forma imperativa a aquest efecte.

A Barcelona a 3 de maig de 2017.

 

 

Aquesta web utilitza 'cookies' pròpies i de tercers per oferir una millor experiència i servei. Al navegar o utilitzar els notres serveis, acceptes l'ús que fem de les 'cookies'. De totes maneres, pots canviar la configuració de 'cookies' en qualsevol moment.  [ més Informació ]